Regulamin

MUSCLESPORT

Zaloguj się Rejestracja
ZAMÓW: 664921096 Pon-pt: 9.00-17.00
0 szt. dla 0 zł

Regulamin

Regulamin sklepu muscle-sport.com.pl

 

1.Postanowienia ogólne

2.Ceny i towary

3.Zamówienia i płatności

4.Realizacja

5.Zmiany w zamówieniu

6.Zwroty i wymiany

7.Reklamacje

8.Własność intelektualna

9.Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

                                                   §1

Postanowienia ogólne

1.Właścicielem sklepu www.musclesport.com.pl  jest Jiri Melichar MUSCLESPORT,  prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „MUSCLESPORT” z siedzibą przy ul. Starochuchelska 29/6, 159 00 Praha 5, Czechy. NIP: 49664859, VAT-N.: CZ27214290  zwanym dalej Sprzedawcą.

2.Przedmiotem działalności sklepu www.musclesport.com.pl jest sprzedaż suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz akcesoriów i odzieży sportowej.

3.Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę.

4.Osobą składającą zamówienie, zwaną dalej Zamawiającym, może być wyłącznie osoba prawna lub pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a zamówienia nie mogą być związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

                                                    §2

Ceny i towary

1.Wszelkie informacje handlowe, cenniki i reklamy produktów znajdujące się na stronie internetowej sklepu stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy. Żadna informacja, bez względu na jej nazwę, nie może być uznana za ofertę w rozumieniu przepisów prawa.

2.Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich lub euro i zawierają podatek VAT.

3.Aktualne koszty przesyłki znajdują se tutaj.

4.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen podanych na stronie w każdym czasie, przy czym zmiana nie będzie dotyczyć zamówień już opłaconych.

                                                      §3

Zamówienia i płatności

1.Zamówienia można składać całą dobę, przez cały rok bezpośrednio na stronie sklepu muscle-sport.com.pl. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 14:00 a także w soboty, niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

2.Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z rezerwacją towaru dla Zamawiającego na okres 3 dni.

3.Towary dostarczane są na terytorium Polski oraz do pozostałych krajów wskazanych tutaj.

4.Podczas składania zamówienia Zamawiający zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia formularza danych osobowych umożliwiającego realizację oraz wysyłkę zamówienia.

5.Podczas składania zamówienia Zamawiający wybiera sposób dostarczenia/odbioru przesyłki i jest informowany o jego koszcie. Sprzedawca dopuszcza następujące formy doręczenia zamówienia:

  • ·firma kurierska;
  • ·Poczta Polska;

6.Podczas składania zamówienia Zamawiający wybiera jeden ze sposobów w jaki zostanie dokonana zapłata za zamówiony towar. Sprzedawca dopuszcza następujące sposoby zapłaty:

  • ·płatne przy odbiorze (płatne bezpośrednio u przewoźnika);
  • ·przedpłata przelewem (płatne na konto przed otrzymaniem towaru);

7.W przypadku przedpłaty przelewem płatność należy przekazać za pośrednictwem systemu płatności PayPal lub bezpośrednio na rachunek Sprzedawcy:

8.Konto złotówkowe:

PKO
51 1020 1390 0000 6602 0443 3306

9.W tytule przelewu należy wpisać koniecznie numer zamówienia. Jego brak może spowodować opóźnienie realizacji, ponieważ system automatycznie księguje zapłaty.

10.Przelewu należy dokonać w ciągu trzech dni roboczych. Po upływie tego terminu rezerwacje na towar zostaną zwolnione, a wpłacone środki zostaną zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez wpłacającego.

11.Umowa sprzedaży zamówionych towarów pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

12.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami popełnionymi) przez Zamawiającego w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłka oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Zamawiający.

                                                     §4

Realizacja

1.Zamówienia realizowane są w terminie do 2 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji do 7 dni roboczych w wyjątkowych okolicznościach, o czym Zamawiający zostanie poinformowany i będzie miał możliwość odstąpienia od złożonego zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

2.Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po potwierdzeniu jego przyjęcia wyłączając zamówienia płatne przelewem, których realizacja następuje po zaksięgowaniu zapłaty.

3.Przez zrealizowanie zamówienia rozumie się wydanie przesyłki zawierającej zamówione towary pracownikowi podmiotu za pośrednictwem którego zamówienie ma być dostarczone lub klientowi w przypadku odbioru osobistego.

4.Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT albo paragon fiskalny). Warunkiem koniecznym do otrzymania faktury VAT jest wpisanie w formularzu zamówienia danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT.

5.Wysyłka towaru zostanie każdorazowo potwierdzona mailem na adres mailowy podany w trakcie składania zamówienia.

6.Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku braku towaru na stanie magazynowym, który wynikł w trakcie realizacji zamówienia, o czym Zamawiający zostanie poinformowany i nie będzie zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

                                                   §5

Zmiany w zamówieniu

1.Zamawiający może zmodyfikować lub odstąpić od złożonego zamówienia, gdy towar nie został jeszcze wysłany lub odebrany osobiście.

2.Wprowadzenie zmian w zamówieniu lub odstąpienie od złożonego i niewysłanego zamówienia jest możliwe wyłącznie poprzez osobisty kontakt z pracownikiem sklepu lub w odpowiedzi na maila potwierdzającego złożenie zamówienia.

                                                    §6

Zwroty i wymiany

1.Zamawiający ma prawo – zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie do dziesięciu dni od daty otrzymania produktu.

2.W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniem pkt 1 Zamawiający zobowiązany jest do odesłania w terminie 14 dni na własny koszt zakupionych produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). Zwracany produkt nie może nosić śladów używania, być uszkodzony, dotyczy to także opakowania. Zwrot musi zawierać oświadczenie na piśmie o odstąpieniu od umowy, jeżeli nie zostało wysłane osobno. 

3.Przesyłkę należy wysłać na adres:

 „MUSCLESPORT”

ul. Starochuchelska 29/6,

159 00 Praha 5,

Czechy


3.Pieniądze za zwrócony produkt Zamawiający otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego produktu.

4.Zamawiający ma prawo wymienić zakupiony produkt. W tym celu zobowiązany jest odesłać produkt na swój koszt, dołączając w formie pisemnej informację na jaki produkt powinniśmy go wymienić wraz z dołączonym oryginalnym dowodem zakupu.

5.Prawo odstąpienia oraz wymiany nie przysługuje w odniesieniu do towarów przeznaczonych do konsumpcji (m. in. suplementy, napoje, odżywki, ), jeżeli po doręczeniu ich do Sprzedawcy uszkodzone zostało w jakikolwiek sposób ochraniające je opakowanie, z uwagi fakt, że wskazane towary ulegają szybszemu zepsuciu po naruszeniu opakowania.

6.W przypadku odesłania zamówienia połączonego z nieskutecznym odstąpieniem od zawartej umowy albo w okolicznościach o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, zamówienie zostanie ponownie wysłane Zamawiającemu po pokryciu przez niego kosztów powtórnej wysyłki. W takim przypadku płatność może nastąpić jedynie sposobem przewidzianym w §3 ust. 5 pkt., a niniejszego regulaminu.

7.Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do niego za pobraniem.

                                                  §7

Reklamacje

1.Wszelkie reklamacje powinny być kierowane w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza reklamacji lub listem poleconym na adres Sprzedającego.

2.Reklamacje rozpoznawane są w terminie 14 dni od wpłynięcia. Zamawiający zostanie poinformowany o wyniku reklamacji w odpowiedzi na wysłany formularz.

3.Przy dostawie towaru Zamawiający ma obowiązek sprawdzić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu, czy jest nienaruszona, jak również czy jest zgodna z zamówieniem. Stwierdzenie przy kurierze uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest jedyną podstawą do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji wad, które mogły być stwierdzone przy dostawie towaru.

4.Towar podlegający reklamacji należy odesłać wraz z paragonem za pośrednictwem poczty polskiej na adres wskazany w ust. 1

                                                 §8

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu. 

§9

Postanowienia końcowe

1.Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne i w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane osobom trzecim ani innym podmiotom zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Zgodnie z przywołaną ustawą Zamawiający ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

2.Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

3.Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

4.Korzystanie ze sklepu internetowego www.musclesport.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.